Toelagenkas

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing

1. De naam van de instelling

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap

 2. Het RSIN/fiscaal nummer

8242.81.469

3. Het post- of bezoekadres van de instelling p/a Landelijk Secretariaat van De Christengemeenschap

Groot Hertoginnelaan 4  

2517 EG  Den Haag  

Tel  070 – 3451506

E-mailadres: secretariaat@christengemeenschap.nl.

Adres website: http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/toelagenkas/
Ook te bereiken via de website van De Christengemeenschap: http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/ onder het tabblad Toelagenkas.

 4. De doelstelling van het Fonds Toelagenkas

Het Fonds heeft als doel het bijeenbrengen, administreren en beheren van de gelden die beschikbaar zijn voor toelagen van geestelijken van De Christengemeenschap in het bewindsgebied Nederland/Vlaanderen, alsmede zorg te dragen voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken. Het Fonds is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap  De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

 5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

  • Het werk van de instelling

Zie omschrijving doelstelling.  Het Fonds draagt zorg voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken volgens een door de synode vastgestelde verdeling.

  • De manier waarop de instelling geld werft

De middelen van het Fonds bestaan uit gelden die worden bijeengebracht door gemeenten en instellingen van De Christengemeenschap of die afkomstig zijn uit andere bronnen. Het Fonds constateert  jaarlijks welk bedrag door gemeenten, instellingen en andere bronnen ter beschikking wordt gesteld voor toelagen aan de geestelijken. Het tracht dit totaal in evenwicht te brengen met het totaal van de toelagevragen van de in het bewindsgebied werkzame geestelijken. De geestelijken kunnen geen rechten ontlenen aan de bepalingen van dit fonds.

  • Het beheer van het vermogen van de instelling

Behoudens een financiële buffer om de continuïteit van de functie van het Fonds Toelagenkas te behouden, streeft het Fonds er naar de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel.  Een kapitaaldekking, en dus kapitaalvorming, wordt onwenselijk geacht.

  • De besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen komt geheel ten goede aan de te verstrekken toelagen, behoudens genoemde financiële buffer.

 6. De functie van de bestuurders

Het bestuur van het fonds, bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een geestelijke als vertegenwoordiger van de synode. Het bestuur vormt, tezamen met het bestuur van het Fonds Oudedagsvoorziening, een gezamenlijk bestuur van beide instellingen.

 7. De namen van de bestuurders (NB geldt niet voor kerkgenootschappen)

Niet van toepassing

 8. Het beloningsbeleid voor het bestuur (en voor personeel) (onkostenvergoeding / vacatiegelden).

Het fonds kent geen systeem van vacatiegelden. De werkzaamheden worden om niet verricht. Op verzoek kunnen bestuursleden een vergoeding van reiskosten en andere (administratieve) kosten ontvangen.

 9. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Fonds Toelagenkas heeft in het voorjaar van 2016 een financieel jaarverslag opgesteld over het jaar 2015. De beoordeling door de kascommissie van de Landelijke Raad van De Christengemeenschap is positief. In de vergadering van de Landelijke Raad op 4 juni 2016 ligt het financieel jaarverslag ter goedkeuring voor alsmede de dechargeverlening  aan het bestuur van het Fonds. 

Het Fonds Toelagenkas heeft in de tweede helft van het jaar 2015 kennis genomen van de toezeggingen van de gemeenten en andere instellingen, zoals de Kamporganisatie van De Christengemeenschap, voor het jaar 2016. Tevens heeft het Fonds in het najaar kennis genomen van de aanvragen voor een toelage van de geestelijken voor het jaar 2016.

Op basis hiervan is een begroting opgesteld. Gegeven de inkomsten in 2015 (inclusief legaten) zal 2016 naar verwachting een sluitend resultaat laten zien. De aanvragen voor de toelagen voor 2016 zijn gehonoreerd. De fondsen Toelagenkas en Oudedagsvoorziening streven er naar om voor 2017 met één begroting te komen.

 10. Financiële verantwoording:  staat van baten en lasten (in euro’s).

 Dit overzicht is ook opvraagbaar als pdf document (bijv. om het af te drukken). Klik op de tabel om het overzicht op ware grootte te zien.

 Door bij het landelijk kerkgenootschap binnengekomen legaten en extra schenkingen van de gemeenten is in 2015 een overschot ontstaan. 

De verwachting is dat de uitgaven na 2015 (geleidelijk) zullen stijgen met circa 60.000 à 90.000 door de inzet van 2 à 3 nieuwe geestelijken ter vervanging van 2 à 3 emeriti. Om tot een sluitende begroting te komen, veronderstelt dit dat de bijdragen van de leden met een bedrag van euro 40 à 60 per jaar per persoon zullen moeten stijgen.