Stichting Voorzieningsfonds

Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.  

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland
KvK-nummer :  41152206  
RSIN:  815815153 
Rechtsvorm:  Stichting met ANBI Status  
Statutaire naam:  Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland’ 
Statutaire zetel :  Den Haag 
Bezoekadres :  Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek  
Telefoonnummer:  0313651268 
Datum akte van oprichting:  18-10-1951 
Datum akte laatste statutenwijziging:  10-06-1988 
Activiteiten (KvK):  Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Bestuurssamenstelling:  Voorzitter:  Bestuursleden: 
   Dhr. D. Roodnat   Mw. S.M. Brandligt-Udo de Haes
   Krimpen a/d IJssel   Zeist
   T. +31 180 523 748    
       Dhr. J. Hoet
   Secretaris:   B-2970 Schilde, België
   Mw. M. Vis   T. +32 3 827 62 82
   Driebergen   
   T. +31 343 511 900   Mw. E. Backhuijs
      Utrecht
   Penningmeester:    
   Dhr. B. de Klein    
   Eerbeek    
   T. +31 313 651 268    
Beleidsplan: 

Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar. Deze wordt, afwisselend, als volgt gepubliceerd:
– In het even jaar wordt de circulaire per post aan de leden en belangstellenden toegestuurd.
– In het oneven jaar is de circulaire in december op de mededelingen- of literatuurtafel in de gemeenten te vinden.

De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen.

Beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te
ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt. 
Doelstelling:  Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan
de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn
van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:
  1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
  2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
  3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden,
    die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.
Activiteiten: 

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.

Bankrekeningen
Nederland:     Triodos Bank
                     IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87
                     t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem
België:        Triodos Bank
                  IBAN: BE93 5230 4030 2767
                  t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.
Financiële verantwoording: 
Jaar  2015 2014 2013
           
Bijdragen 

7.301

21.416 30.509
Schenkingen/Legaten  2.400 89.237 50.000
Rente  823 1.017 2.549
Totaal  10.524 111.670
83.058
           
           
Uitk. Ziekte/Tandarts  5.455 8.294 5.640
Uitk. Verhuizingen  5.000 6.000 6.130
Uitk. Diversen  5.049 7.865 3.079
Onkosten/Overige uitg.  519 3.272 2.032
Eenmalige uitkeringen   19.108 50.000
Totaal  16.023
44.539 66.881
        
Saldi  -5.499 67.131  16.177

De balans van de Stichting voor het jaar 2015 kan via deze link opgevraagd worden.