Fonds Oudedagsvoorziening

by peter | 9 september 2014 14:49

 

Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken van De Christengemeenschap

Download het PDF-document: Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken van De Christengemeenschap

1. De naam van de instelling

Het Fonds Oudedagsvoorziening van De Christengemeenschap (Fonds ODV)

2. Het RSIN/fiscaal nummer

8128.92.240

3. Het post- of bezoekadres van de instelling

p/a Landelijk Secretariaat van De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel. 070 – 3451506

4. De doelstelling van het Fonds Oudedagsvoorziening geestelijken

Het Fonds ODV heeft als doel het bijeenbrengen, administreren en beheren van de gelden die beschikbaar zijn voor toelagen aan geestelijken van De Christengemeenschap die vanwege hun leeftijd en / of lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet meer deelnemen in het Fonds Toelagenkas (oudendagsvoorziening). Eventuele overschotgelden stelt het Fonds ODV ter beschikking aan het Fonds Toelagenkas. Het Fonds ODV is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing, verder te noemen: De Christengemeenschap.
Onder de naam Fonds Uitkeringen Weduwen en Wezen van geestelijken van De Christengemeenschap stelt het Fonds ODV toelagen ter beschikking van weduwen en wezen van geestelijken van De Christengemeenschap.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

6. De functie van de bestuurders

Het bestuur van het Fonds bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een geestelijke als vertegenwoordiger van de synode

7. De namen van de bestuurders (NB geldt niet voor kerkgenootschappen)

Niet van toepassing

8. Het beloningsbeleid voor het bestuur (en voor personeel (onkostenvergoeding / vacatiegelden)

Het Fonds kent geen systeem van vacatiegelden. De werkzaamheden worden om niet verricht. Op verzoek kunnen bestuursleden een vergoeding van reiskosten en andere (administratieve) kosten ontvangen.

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Fonds ODV (met inbegrip van Weduwen en Wezen) heeft in het voorjaar van 2019 een financieel jaarverslag opgesteld over het jaar 2018. De beoordeling door de kascommissie van de Landelijke Raad van De Christengemeenschap is positief . Op basis van gegevens over het aantal personen dat een toelage zal ontvangen (voor zover op dat moment bekend) is voor 2020 een begroting opgesteld. Het tekort komt ten laste van het vermogen.

10. Financiële verantwoording: staat van baten en lasten 2017 en 2018 (in euro’s)

    ODV 2017       ODV 2018  
  Resultaat       Resultaat    
Omschrijving Debet   Credit   Debet   Credit
Toelagen

34.380

33.030

Bankkosten

123

3

70

Dividendbelasting

Advieskosten-/beheerskosten

686

1.326

Rente + dividend

4.749

3.708

Legaten

Overschot/tekort

30.437

32.068

Totaal

35.189

35.189

35.776

35.776

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/fonds-oudedagsvoorziening/