Organisatievorm

by admin | 28 maart 2012 12:42

Download hier de statuten van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, zoals vastgelegd op 10 maart 2008


De organisatievorm van De Christengemeenschap
De Christengemeenschap is in Nederland op 13 november 1926 gesticht en maakt deel uit van de internationale Christengemeenschap. Zij is in Nederland een door de Nederlandse staat erkend kerkgenootschap en de organisatievorm is beschreven in notarieel vastgelegde statuten.

Gemeenten
In Nederland en Vlaanderen zijn 13 zelfstandige gemeenten en 3 filiaal gemeenten. Iedere zelfstandige gemeente bezit rechtspersoonlijkheid. De leden van een gemeente kiezen een gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor de praktische en zakelijke organisatie van de gemeente, zoals de zorg voor het kerkgebouw, de ledenadministratie en de financiële administratie, kortom: de gemeentelijke ‘huishouding’.

Landelijke Raad
Vertegenwoordigers van de gemeenten vormen samen de Landelijke Raad. Daar spreken zij over zaken die de belangen van de individuele gemeenten overstijgen. zoals de financiering van het landelijk secretariaat en andere onderdelen van het landelijk kerkgenootschap en de relatie met de internationale beweging. De Landelijke Raad bepaalt het beleid van de Christengemeenschap voor gemeente-overstijgende zaken. De Landelijke Raad kiest ook de leden van het Landelijk Bestuur.

Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zaken met betrekking tot de wereldlijke kant van het kerkgenootschap. Het  legt van zijn werkzaamheden verantwoording af aan de Landelijke Raad.

Landelijke Ledenvergadering
De Landelijke Ledenvergadering is een plaats van ontmoeting en verdieping voor alle leden van de Christengemeenschap.

Organisatie op internationaal niveau
Internationaal is de Christengemeenschap verdeeld in zeventien regio’s, verspreid over alle werelddelen. Nederland en Vlaanderen vormen samen één regio.
De zeventien regio’s zijn verenigd in een internationale stichting: de Foundation The Christian Community. Het beleid van de Foundation wordt bepaald door de Council (algemeen bestuur). Enkele leden van de Council vormen het Executive Committee (dagelijks bestuur).
De regio Nederland-Vlaanderen is in de Council vertegenwoordigd door drie afgevaardigden. Voor verdere informatie zie  https://www.christengemeinschaft.org/

De geestelijken
De primaire taak van de geestelijken die in de gemeenten werkzaam zijn, is het voltrekken van de sacramenten, de verkondiging van het evangelie en het uitoefenen van de zielzorg. Daarnaast nemen ze ook deel aan het bestuur van hun gemeente.

De synode van geestelijken
De geestelijken in Nederland en Vlaanderen hebben een samenwerkingsorgaan, de synode. Daar worden alle zaken besproken die te maken hebben met hun werkgebieden: de cultus, de verkondiging en de zielzorg te maken hebben. Er is ook een algemene internationale synode, die jaarlijks bijeenkomt.
Elke regio heeft een bewindsdrager. De geestelijken in de regio en de bewindsdrager hebben verschillende verantwoordelijkheden. De geestelijke heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat het priesterlijke werk betreft in de eigen gemeente.  De bewindsdrager heeft deze verantwoordelijkheid voor de gehele regio.
De bewindsdragers van de 17 regio’s kennen ook een eigen internationale ontmoetingsplaats: de algemene bewindsdragersconferentie.
Binnen de internationale kring van geestelijken bestaat de Kring van Zeven die tot taak heeft de Christengemeenschap wereldwijd in haar geheel te overzien en op die manier zorg te dragen voor de impulsen die met de Christengemeenschap verbonden zijn.

Vertrouwenscommissie seksueel misbruik 

De vertrouwenscommissie heeft tot doel een aanspreekpunt te vormen voor (eventuele) gevallen van seksueel misbruik door geestelijken en voormalige geestelijken van De Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Op basis van gesprekken met het slachtoffer en (indien mogelijk) de dader, komt zij tot een beoordeling van het gebeuren. Zij kan de slachtoffers van het misbruik desgewenst adviseren over mogelijke vormen van hulpverlening. De commissie rapporteert haar bevindingen aan de bewindsdrager en de voorzitter van het Landelijk Bestuur. Deze zijn verantwoordelijk voor, indien nodig, het nemen van passende maatregelen m.b.t. het slachtoffer en de dader.

De vertrouwenscommissie is ingesteld als een zelfstandig onderdeel van De Christengemeenschap. Dat wil zeggen dat de commissie geheel onafhankelijk haar taak kan uitvoeren. De commissie heeft haar taak en werkwijze in een reglement en een handelingsprotocol vastgelegd. Het reglement en het protocol kunt u als pdf documenten downloaden. Beide documenten zijn ook bij het Landelijk secretariaat in Den Haag op te vragen.

Met de vertrouwenscommissie kan contact worden opgenomen via het  Landelijk secretariaat in Den Haag. De secretariaatsmedewerker noteert alleen de contactgegevens van de persoon die zich meldt en geeft deze direct door aan de vertrouwenscommissie. Binnen een week neemt de commissie contact op met de betreffende persoon. De persoon die contact zoekt met de commissie kan overigens ook een ander zijn dan het slachtoffer of de benadeelde. Bijvoorbeeld zijn of haar partner of een bezorgd gemeentelid. Het contact leggen kan ook door een brief te sturen aan het Landelijk  secretariaat, t.a.v. de vertrouwenscommissie. Deze wordt dan ongeopend doorgestuurd naar de commissie.

 

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie/