Toelagenkas

Print deze pagina

 

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing

Download het PDF-bestand: Te verstrekken gegevens ANBI-instellingen

1.  De naam van de instelling

Fonds Toelagenkas van De Christengemeenschap

2. Het RSIN/fiscaal nummer

8242.81.469

3. Het post- of bezoekadres van de instelling

p/a Landelijk Secretariaat van De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG  Den Haag
Tel  070 – 3451506
E-mailadres: secretariaat@christengemeenschap.nl.

Adres website: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/toelagenkas/
Ook te bereiken via de website van De Christengemeenschap: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/ onder het tabblad Toelagenkas.

4. De doelstelling van het Fonds Toelagenkas

Het Fonds heeft als doel het bijeenbrengen, administreren en beheren van de gelden die beschikbaar zijn voor toelagen van geestelijken van De Christengemeenschap in het bewindsgebied Nederland/Vlaanderen, alsmede zorg te dragen voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken. Het Fonds is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap  De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

a. Het werk van de instelling

Zie omschrijving doelstelling.
Het Fonds draagt zorg voor de betaling van de toelagen aan de geestelijken volgens een door de synode vastgestelde verdeling.

b. De manier waarop de instelling geld werft

De middelen van het Fonds bestaan uit gelden die worden bijeengebracht door gemeenten en instellingen van De Christengemeenschap of die afkomstig zijn uit andere bronnen. Het Fonds constateert  jaarlijks welk bedrag door gemeenten, instellingen en andere bronnen ter beschikking wordt gesteld voor toelagen aan de geestelijken. Het tracht dit totaal in evenwicht te brengen met het totaal van de toelagevragen van de in het bewindsgebied werkzame geestelijken. De geestelijken kunnen geen rechten ontlenen aan de bepalingen van dit fonds.

c. Het beheer van het vermogen van de instelling

Behoudens een financiële buffer om de continuïteit van de functie van het Fonds Toelagenkas te behouden, streeft het Fonds er naar de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel.  Een kapitaaldekking, en dus kapitaalvorming, wordt onwenselijk geacht.

d. De besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen komt geheel ten goede aan de te verstrekken toelagen, behoudens genoemde financiële buffer.

6. De functie van de bestuurders

Het bestuur van het fonds, bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een geestelijke als vertegenwoordiger van de synode. Het bestuur vormt, tezamen met het bestuur van het Fonds Oudedagsvoorziening, een gezamenlijk bestuur van beide instellingen.

7. De namen van de bestuurders (NB geldt niet voor kerkgenootschappen)

Niet van toepassing

8. Het beloningsbeleid voor het bestuur (en voor personeel) (onkostenvergoeding / vacatiegelden)

Het fonds kent geen systeem van vacatiegelden. De werkzaamheden worden om niet verricht. Op verzoek kunnen bestuursleden een vergoeding van reiskosten en andere (administratieve) kosten ontvangen.

9. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Fonds Toelagenkas heeft in het voorjaar van 2021 een financieel jaarverslag opgesteld over het jaar 2020. De beoordeling door de kascommissie van de Landelijke Raad van De Christengemeenschap is positief.

Het Fonds Toelagenkas heeft in de tweede helft van het jaar 2021 kennisgenomen van de toezeggingen van de gemeenten voor het jaar 2022. Tevens heeft het Fonds in het najaar kennisgenomen van de aanvragen voor een toelage van de geestelijken voor het jaar 2022. Op basis hiervan is een begroting 2022 opgesteld.

Gegeven de inkomsten in 2020 (inclusief legaten) zal 2021 naar verwachting met een klein tekort sluiten dat gefinancierd wordt uit de reserves. De aanvragen voor de toelagen voor 2021 zijn gehonoreerd.

10. Financiële verantwoording:  staat van baten en lasten (in euro’s)

TK 2020

 

 

TK 2019

Resultaat Resultaat    
Omschrijving Debet Credit

 

Debet   Credit
Toelagen geestelijken

620.532

640.126

Actieve geestelijken

518.712

556.446

Emeriti

101.820

83.680

Bijzondere kosten geestelijken

2.345

5.425

Overige kosten en opbrengsten

31.025

50.957

41.132

32.628

Gemeenten

713.456

639.504

Rente

4.545

4.450

Overschot / tekort

115.056

10.101

Totaal

768.958

768.958

686.683

686.683

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/toelagenkas/

Oekraïne

Klik hier om te lezen over de kerken van de Christengemeenschap in Oekraïne.

Lezingen Peter Selg

Conferentie met twee lezingen van Peter Selg op zaterdag 14 mei 2022 in congrescentrum Antropia (Driebergen).

Meer informatie vindt u hier.

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier