Stichting Voorzieningsfonds

Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.  

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland
KvK-nummer :  41152206  
RSIN:  815815153 
Rechtsvorm:  Stichting met ANBI Status  
Statutaire naam:  Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland’ 
Statutaire zetel :  Den Haag 
Bezoekadres :  Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek  
Telefoonnummer:  0313651268 
Datum akte van oprichting:  18-10-1951 
Datum akte laatste statutenwijziging:  10-06-1988 
Activiteiten (KvK):  Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Bestuurssamenstelling:  Voorzitter:  Bestuursleden: 
   Dhr. D. Roodnat   Mw. S.M. Brandligt-Udo de Haes
   Krimpen a/d IJssel   Zeist
   T. +31 180 523 748    
       Dhr. J. Hoet
   Secretaris:   B-2970 Schilde, België
      T. +32 3 827 62 82
   Vacature  
      Mw. M.A. Lampe
      Zeist
   Penningmeester:    
   Dhr. B. de Klein    Mw. C.S. Schouw
   Eerbeek    Zeist
   T. +31 313 651 268    
Beleidsplan: 

Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar.

Deze wordt met ingang van 2018 aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen

Beloningsbeleid:  De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te
ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt. 
Doelstelling:  Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan
de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn
van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:
 1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
 2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
 3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden,
  die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.
Activiteiten: 

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.

Bankrekeningen
Nederland: Triodos Bank
IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem
België: Triodos Bank
IBAN: BE93 5230 4030 2767
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.

 

Financiële verantwoording: 

Jaar 

2017

2016

2015

 

 

 

 

Bijdragen 

5.434

15.313

7.301

Schenkingen/Legaten 

21.575

1.490

2.400

Rente 

794

896

823

Totaal 

27.803

17.699

10.524

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitk. Ziekte/Tandarts 

13.221

12.100

5.455

Uitk. Verhuizingen 

9.259

12.196

5.000

Uitk. Diversen 

6.341

3.145

5.049

Onkosten/Overige uitg. 

2.706

2.699

519

Totaal 

31.527

30.140 

16.023

 

 

 

 

Saldi 

-3.724

-12.441

-5.499

Toelichting:

 • De giften blijken sterk afhankelijk van de manier van verspreiden van onze jaarlijkse circulaire.
  Vanwege de hoge verzendkosten werd de circulaire in 2017 verspreid via de lees- en boekentafel in elke gemeente.
  Dat we hiermee minder leden en belangstellenden bereiken hebben we ons gerealiseerd.
  In 2018 wordt de circulaire weer per post verzonden, zodat iedereen op de hoogte is van onze werkzaamheden.
 • Bij ‘Overige uitgaven’ is een bijdrage van € 2170 aan begeleiding van de Synode opgenomen.
 • Naast de reguliere schenkingen ontvingen we een eenmalige schenking van € 20.000, waardoor het tekort van dit jaar beperkt bleef.

De balans van de Stichting voor het jaar 2017 kan via deze link opgevraagd worden.