Stichting Voorzieningsfonds

Print deze pagina

Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland
KvK-nummer : 41152206
RSIN: 815815153
Rechtsvorm: Stichting met ANBI Status
Statutaire naam: Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland’
Statutaire zetel : Den Haag
Bezoekadres : Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek
Telefoonnummer: 0313651268
Datum akte van oprichting: 18-10-1951
Datum akte laatste statutenwijziging: 10-06-1988
Activiteiten (KvK): Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Bestuursleden:
Dhr. D. Roodnat Dhr. J. Hoet
Krimpen a/d IJssel B-2970 Schilde, België
T. +31 180 523 748   T. +32 3 827 62 82
Secretaris:
Mw. M.A. Lampe
Vacature Zeist
Penningmeester: Mw. C.S. Schouw
Dhr. B. de Klein Leiden
Eerbeek
T. +31 313 651 268
Beleidsplan: Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar.

Deze wordt met ingang van 2018 aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt.
Doelstelling: Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:

 1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
 2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
 3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden,
  die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.
Activiteiten: Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.
Bankrekeningen
IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.

 

Financiële verantwoording:
Jaar  2019 2018 2017
Bijdragen 10.064 7.643 5.434
Schenkingen/Legaten 875 48.727 21.575
Rente 846 731 794
Totaal 11.785 57.101 27.803
Uitk. Ziekte/Tandarts 17.515 8.942 13.221
Uitk. Verhuizingen 13.138 12.087 9.259
Uitk. Diversen 8.091 8.584 6.341
Onkosten/Overige uitg. 1.589 1.234 2.706
Totaal  40.333 30.847 31.527
Saldi -28.549 26.254 -3.724
Toelichting:
 • Er werd € 25.500 aan uitkeringen gedaan en € 13.000 aan bijdragen in verhuiskosten.
 • Samen met de kosten voor de circulaire, porto en bestuurskosten
  bedroegen de totale uitgaven € 40.300.
 • Met de ontvangsten van € 11.800 hebben we daarmee een tekort van €28.500.
 • Onze reserve is hiervoor toereikend, echter moeten we mogelijk in de nabije toekomst ons beleid aanpassen bij gelijkluidende resultaten.

Opmerking: De jaarcijfers van 2019 zijn “concept” en worden wegens de uitgestelde bestuursvergadering in het najaar van 2020 definitief
vastgesteld.

De balans van de Stichting voor het jaar 2019 kan via deze link opgevraagd worden.

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier