Stichting Voorzieningsfonds

by peter | 27 april 2015 08:12

Het statutaire doel van de Stichting Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen of materiële steun te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin. De inkomsten worden gerealiseerd uit de jaarlijkse bijdragen van leden en belangstellenden. Daarnaast ontvangt de stichting ook inkomsten uit legaten en erfenissen. Onderstaand vindt u de belangrijkste gegevens over de stichting.

Stichting Voorzieningsfonds voor de geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland
KvK-nummer : 41152206
RSIN: 815815153
Rechtsvorm: Stichting met ANBI Status
Statutaire naam: Stichting ‘Voorzieningsfonds voor de Geestelijken van de Christengemeenschap
in Nederland’
Statutaire zetel : Den Haag
Bezoekadres : Coldenhovenseweg 97, 6961LE Eerbeek
Telefoonnummer: 0313651268
Datum akte van oprichting: 18-10-1951
Datum akte laatste statutenwijziging: 10-06-1988
Activiteiten (KvK): Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Bestuursleden:
Dhr. D. Roodnat Mw. M.A. Lampe
Krimpen a/d IJssel Zeist
T. +31 180 523 748
Dhr. M.S.J. Geist
Zeist 
Secretaris:
Mw. C.S. Schouw
Leiden 
Penningmeester:
Dhr. B. de Klein
Eerbeek
T. +31 313 651 268
Beleidsplan: Het werk van het Voorzieningsfonds wordt uitsluitend gerealiseerd uit giften en legaten van leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en uit opbrengsten van rente op banktegoeden.

Om u op de hoogte te houden van het werk van het Voorzieningsfonds stelt het bestuur jaarlijks in november een circulaire samen met het verslag van dat jaar.

Deze wordt met ingang van 2018 aan de leden en belangstellenden toegestuurd als bijlage bij het blad In Beweging.

De meest recente circulaire is altijd via deze link op te vragen

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hiervan wordt echter zeer beperkt gebruikgemaakt.
Doelstelling: Het doel van het Voorzieningsfonds is om financiële tegemoetkomingen te geven aan de geestelijken van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, die leden zijn van de synode of dit geweest zijn, of hun gezin, en wel:

 1. in geval van incidentele uitgaven door de geestelijken, waarin niet anders kan worden voorzien;
 2. indien kosten moeten worden gemaakt, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
 3. in geval van uitgaven in de persoonlijke behoeftesfeer van geestelijken en hun gezinsleden,
  die het voor hun gebruikelijke uitgavenpatroon te boven gaan.
Activiteiten: Het bestuur vergadert twee maal per jaar, waarin het de lopende en nieuwe aanvragen voor ondersteuning behandelt.
Bankrekeningen
IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87
t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem.

 

Financiële verantwoording:
Jaar  2020 2019 2018
Bijdragen 11.380 10.064 7.643
Schenkingen/Legaten 980 875 21.575
Rente 950 846 731
Totaal 13.310 11.785 57.101
Uitk. Ziekte/Tandarts 14.577 17.515 8.942
Uitk. Verhuizingen 5.288 13.138 12.087
Uitk. Diversen 3.550 8.091 8.584
Onkosten/Overige uitg. 780 1.589 1.234
Totaal  24.195 40.333 30.847
Saldi -10.884 -28.549 26.254
Toelichting:
 • De giften en schenkingen laten in 2020 weer een lichte stijging zien.
 • De uitkeringen voor ziekte, tandarts en diversen waren bijna € 6.000 minder dan in 2019.
 • Dit lijkt grotendeels te komen door de corona beperkingen van tandarts en therapie.
 • Er was slechts één verhuizing, wat de uitgaven daaraan ook aanzienlijk verminderde.
 • Hiermee werd het tekort in 2020 bijna € 11.000, aanzienlijk minder dan het jaar ervoor.
 • Waarmee we onze reserve voor de komende 5 jaar kunnen handhaven.

Opmerking: De jaarcijfers van 2020 zijn “concept” en worden wegens de uitgestelde bestuursvergadering in het najaar van 2021 definitief vastgesteld.

De balans van de Stichting voor het jaar 2020 kan via deze link opgevraagd worden.

Source URL: https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/voorzieningsfonds/