Binnenland

De digitale Nieuwsbrief van 15 december 2021 – RECTIFICATIES

Print deze pagina

U kunt hier de december-editie van de digitale Nieuwsbrief lezen.

ERRATUM

Na de verzending op 15 december zijn een correcties binnengekomen. Deze konden dus niet meer in de digitale Nieuwsbrief zelf aangepast worden.

 


 

De belangrijkste aanpassing betreft het persoonlijke verslag van Miriam van Osch in de Serie Op de stage. De verbeterde versie vindt u hieronder:

 

Sinds oktober loop ik stage in de gemeente Eindhoven en dat is weer een hele nieuwe fase in de opleiding. De eerste twee jaar van de studie heb ik beleefd als een weg die naar binnen leidt in mijn eigen innerlijk. We konden ons op het Seminarie verdiepen in de grootse inhouden die met de geestelijke wereld en ons mens-zijn te maken hebben. Die inhouden mochten we opnemen en innerlijk bewegen waardoor we konden groeien.

De stage vraagt om een hele andere kwaliteit. In de stage richten we ons op de wereld om ons heen en mogen we leren hoe je als priester in een gemeente kan werken. Ik vind het best spannend omdat ik weinig weet over zielzorg en het werken in groepen en we in de opleiding nauwelijks een praktische voorbereiding hebben gehad. Ik heb het gevoel dat ik mezelf innerlijk opnieuw moet omvormen en veranderen. Van het werken in mijn binnenwereld mag ik nu leren in gesprek te zijn met de mensen om mij heen, leren luisteren. Ondanks dat de stage nog maar net begonnen is kom ik al grote leervragen tegen op dit gebied: Hoe kan je zo luisteren dat de mensen in het gesprek hun eigen antwoorden vinden? Welke vragen kan je stellen die de mensen innerlijk verder helpen? Hoe voer je goede gesprekken? Hoe kan je aanvoelen wat er nodig is op een bepaald moment?

Wat hele diepe indruk op me maakt is hoe de priester het leven van de gemeente in het bewustzijn draagt. Ze is met haar bewustzijn bij de overledene, bij de mensen die het moeilijk hebben, de verschillende taakgroepen en alle inhoudelijke werkgroepen. Ik heb het gevoel dat dit bewustzijn ook werkelijk de gemeente draagt. Maar hoe kan je met je bewustzijn op zoveel plaatsen tegelijkertijd zijn? Het antwoord wat ik kreeg is de verbinding met de mensenwijdingsdienst, de meditatie en het gebed. Dat de mensenwijdingsdienst een midden is waarin alles samenstroomt en alles met elkaar verbonden is.

Ik word me steeds meer bewust van de noodzaak om de stiltemomenten en de meditaties te verzorgen. Het zijn niet alleen momenten waarop je de dagelijkse ontmoetingen innerlijk kan opnemen en je kan voorbereiden op wat er komt, ik voel ook steeds sterker de kracht die van de meditaties en de mensenwijdingsdienst uitgaat en dat deze kracht voeding geeft die ons helpt om de juiste ingevingen en antwoorden te vinden die nodig zijn.

Miriam van Osch

Student aan het seminarie in Stuttgart, Stagiaire in de gemeente Eindhoven.

 


 

Een kleine rectificatie bij het artikel over de nieuwe kapel in Middelburg:

‘update september 2021’ in de ondertitel kan weg. Daaronder staat de juiste datum van de update: November 2021.

 


 

In het blokje over de Nieuwsbrief LOGOS 2022 is een tekst uit een vorige Nieuwsbrief  niet goed verwijderd. Deze tekst betreft het mysteriedrama in Zeist. De hele volgende tekst kan dus worden geschrapt:

Op zondag 19 september is de uitvoering van het derde mysteriedrama in Zeist. Het tiende tafereel daarvan is eerder opgevoerd op de landelijke besturendag. Een bijzonder beeld van de bovenaardse tempel waarin de Rozenkruisers hun taak overdragen aan de protagonisten die zich in het dagelijks leven aan het algemeen priesterschap willen gaan wijden.

 


 

Met dank aan onze oplettende lezers en excuses voor de verwarring.

 

 

De digitale Nieuwsbrief van 14 oktober 2021

Print deze pagina

U kunt hier de editie met Priesterwijdingen van de digitale Nieuwsbrief lezen.

De digitale Nieuwsbrief van 10 september 2021

Print deze pagina

U kunt hier de herfsteditie van de digitale Nieuwsbrief lezen.

De digitale Nieuwsbrief van 9 juni 2021

Print deze pagina

U kunt hier de zomereditie van de digitale Nieuwsbrief lezen.

De digitale Nieuwsbrief van 5 februari 2021

Print deze pagina

U kunt hier de Nieuwsbrief van februari-maart 2021 lezen.

Landelijke dag voor leden en belangstellenden afgelast

Print deze pagina

Het landelijk bestuur heeft besloten om de landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden, die zaterdag 10 oktober 2020 zou worden gehouden in Amsterdam NIET door te laten gaan. De huidige situatie rond de corona pandemie maakte dat slechts zeer weinig mensen bereid waren naar Amsterdam te reizen. Het karakter van de dag, waarbij mensen uit het hele land elkaar ontmoeten, ging daarmee verloren.

Het bestuur hoopt op uw begrip en ziet er naar uit u volgend jaar te ontmoeten.

 

De digitale Nieuwsbrief van 25 augustus 2020

Print deze pagina

U kunt hier de Nieuwsbrief van augustus-oktober 2020 lezen.

Landelijke dag voor leden en belangstellenden op 10 oktober 2020

Print deze pagina

De jaarlijkse ontmoetingsdag is op 10 oktober in de Andrieskerk in Amsterdam, A.J. Ernststraat 869.

Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen leden van verschillende gemeenten staat op deze dag centraal. We hechten er als landelijk bestuur aan om juist ook in deze tijd de band tussen de leden van de verschillende gemeenten te verzorgen.

Aanmelding
Vanwege de bekende omstandigheden is aanmelding verplicht. Na uw aanmelding krijgt u bericht of u kunt komen. Er is in de gemeentezaal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus we moeten het echt zo doen. Geen toegang dus zonder aanmelding vooraf.
Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of 070-3451506.

Om 09.30 uur is er gelegenheid aan de mensenwijdingsdienst deel te nemen.
Na de dienst is er koffie en thee en om 11.00 uur beginnen we met het programma.

  • Verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur
  • Gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19 in verschillende gemeenten
  • Inleiding door Marianne de Nooij over de viering van 100 jaar Christengemeenschap
  • Gesprek in groepen hierover: wensen en ideeën
  • Cultische afsluiting

Einde rond 15.30 uur.

Voor koffie en thee alsmede een kopje soep tussen de middag wordt gezorgd. U wordt verzocht zelf voor de rest van uw lunch te zorgen.
Tijdens de dag draagt de organisatie zorg voor de naleving van de dan geldende regels van het RIVM

Overdenkingen bij het evangelie van de week

Print deze pagina

Nu er in de gemeenten op zondagen niet wordt gepreekt, hebben velen behoefte aan voeding voor ziel en geest langs een andere weg. In verschillende gemeenten verzorgt het convent daarom een wekelijkse overdenking, die per email wordt toegestuurd aan degenen die zich daarvoor hebben opgegeven.

De volgende gemeenten stellen op dit moment hun wekelijkse bericht ook beschikbaar aan anderen:

Alkmaar – via de link https://alkmaar.christengemeenschap.nl/events/

Amsterdam – aanmelden kan via een link op de gemeentepagina (onder ‘Algemeen’)

Antwerpen – aanmelden kan via het mailadres: dechristengemeenschap.antwerpen(at)hotmail.com

Eindhoven – aanmelden kan via het mailadres: f.heutink(at)on.nl

Leeuwarden – op de webpagina van de gemeente is een online preek te beluisteren

Rotterdam – aanmelden kan via het emailadres: michaelkerkrotterdam(at)gmail.com

Zeist – via de link https://zeist.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/

Zutphen – aanmelden kan via het emailadres: c.h.wijkhuizen(at)xs4all.nl

N.B.: de combinatie ‘(at)’ in de mailadressen staat vanzelfsprekend voor ‘@’; dit om zoekmachines die naar mailadressen speuren buiten de deur te houden.

Landelijke brief i.v.m. corona-epidemie op 25 maart 2020

Print deze pagina

Lees hier de complete brief.


Aangescherpte maatregelen i.v.m. de corona-epidemie

Naar aanleiding van de sinds gisteravond van kracht zijnde extra maatregelen van de Nederlandse overheid (1) deel ik u – in aansluiting op mijn vorige brief van 13 maart jl. ‒ het volgende mee.

Op grond van deze maatregelen heb ik de conventen en besturen van alle gemeenten verzocht om, in elk geval tot 6 april a.s., de volgende restricties door te voeren ten aanzien van de cultische vieringen:
– de zondagsdiensten voor de kinderen laten vervallen (tenzij de 1,5 meter-regel door alle betrokkenen kan worden nageleefd, zowel voor, tijdens als na de dienst)
– aan de mensenwijdingsdiensten kan nog slechts een heel beperkt aantal mensen deelnemen (dit geldt dus ook voor eventuele diensten voor gestorvenen);
– eventueel geplande dopen of huwelijkswijdingen laten vervallen.

Daarnaast heb ik besloten, dat alle voor dit jaar geplande jeugdwijdingen niet zullen doorgaan; het uitstellen van dit besluit tot 6 april zou voor alle betrokkenen teveel onzekerheid opleveren. De betreffende jeugdwijdelingen zullen hartelijk worden uitgenodigd om in de Paastijd van 2021 alsnog de jeugdwijding te ontvangen.

Aan de conventen en besturen heb ik tevens gevraagd om alle betrokkenen in hun gemeente van een en ander op de hoogte te stellen, via de gebruikelijke informatiekanalen, de gemeente-website en ook d.m.v. een korte mededeling op de kerkdeur.

Het moeten opgeven van dit alles valt ondergetekende niet mee, en dat zal voor velen van u ook gelden. Ik meen echter dat wij, op grond van de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarover ik in mijn brief van 13 maart schreef, niet anders kunnen.
Tevens koester ik de hoop, dat de goede geesten van de wereld dit offer zullen kunnen gebruiken om ons iets nieuws aan te reiken dat toekomstkracht heeft, zowel voor de samenleving als ook voor onze Christengemeenschap.

Ik wens u onverminderd kracht en vertrouwen toe in deze barre, bijzondere Lijdenstijd!

Ernst Terpstra

(bewindsdrager)

(1) Alle samenkomsten zijn in elk geval tot 6 april verboden. Er is een uitzondering voor religieuze bijeenkomsten met minder dan 30 personen, mits men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden


Lees hier de complete brief.

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier