Studiefonds

Print deze pagina

Informatie over het Studiefonds van de Christengemeenschap, bedoeld voor (aanstaande) seminariestudenten uit Nederland en Vlaanderen en voor potentiële begunstigers

Het Studiefonds

Het Studiefonds had vanaf het begin twee functies: Het verschaffen van leningen om Nederlandstalige studenten aan de drie priesterseminaries van de Christengemeenschap te ondersteunen, en het verzorgen van de administratie van de zogenaamde petenfondsen, schenkingen die specifiek bedoeld zijn om de studie van een bepaalde student te ondersteunen.

Het bestuur van het fonds bestaat uit de penningmeester en drie leden van de synode. Anno 2019 zijn dat:

– Fred Heutink (penningmeester)
– Marjolein te Pas (seminaristenbegeleider Stuttgart en Noord-Amerika)
– Ardan Heerkens (seminaristenbegeleider Hamburg)
– Ernst Terpstra (bewindsdrager).

Leningen

Voor de leningen kan het Studiefonds putten uit een ‘Algemeen fonds’, dat meegegeven werd als een soort bruidsschat bij het stichten van de instelling. Als een priesterstudent gewijd wordt, wordt de lening kwijtgescholden; komt het niet tot een wijding, dan dient het geleende bedrag te worden terugbetaald.

Dit houdt in dat dit Algemeen fonds geleidelijk slinkt. Gelukkig zijn er ook schenkingen aan het Studiefonds die niet bedoeld zijn voor een bepaalde student; die vullen het Algemeen fonds weer aan. Ook wordt rente ontvangen op het saldo, maar daar staat tegenover dat algemene kosten – bv. bankkosten en af en toe reiskosten van de bestuursleden – eruit betaald worden.

Studenten kunnen vanaf hun tweede studiejaar een aanvraag voor een lening indienen. Zie de contactgegevens (hieronder).

Het saldo van dit Algemeen fonds bedroeg per 31-12-2018 circa 80.000 euro.

Petenfondsen

Een petenfonds wordt in het leven geroepen door de (aanstaande) student zelf of een nauw betrokken persoon. De organisator benadert leden en belangstellenden uit de eigen gemeente, familie en vrienden voor een toezegging – liefst een regelmatige bijdrage voor de duur van de studie, maar uiteraard is een eenmalige bijdrage ook welkom. Sommige van de benaderde mensen doen niet alleen zelf een toezegging, ze spreken ook hun netwerk in de rest van het land aan om mee te doen. Een belangrijke reden om de administratie van een petenfonds onder te brengen bij het Studiefonds is om de giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. De Christengemeenschap is tenslotte een ANBI- een Algemeen Nut Beogende Instelling. En een particulier georganiseerd petenfonds is dat niet.

Peten storten hun bijdrage op de rekening van het Studiefonds (NL49 INGB 0003 5128 66 t.n.v. Christengemeenschap Studiefondsen), met vermelding van de student voor wie de schenking bedoeld is.

De student spreekt met de penningmeester af hoe hij of zij de uitkeringen vanuit zijn/haar petenfonds wil laten verlopen. Bijvoorbeeld dat een maandelijks bedrag wordt overgemaakt aan de student zelf, of dat het studiegeld (de tuition fee) wordt overgemaakt naar het seminarie aan het begin van elk semester/ trimester.

International Seminary Student Support Fund

In de studiejaren 2014 – 2019 had het Studiefonds tijdelijk een derde functie: het toekennen van financiële steun aan seminariestudenten van alle nationaliteiten, vanuit een aanzienlijk legaat. Dit fonds is nu uitgeput.

Contactgegevens

Fred Heutink, penningmeester (emailadres en telefoonnummer zijn bij het Landelijk secretariaat op te vragen)

Bankgegevens

NL49 INGB 0003 5128 66 t.n.v. Christengemeenschap Studiefondsen
BIC:  INGBNL2A

Opleiding

100 jaar Christengemeenschap

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

 

Lees alle berichten over de bijeenkomst hier.

Archief Digitale Nieuwsbrieven

Lees hier alle Nieuwsbrieven

Contact

Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG
Den Haag
070 3451506
Contactformulier